უსაფრთხოების პოლიტიკა – Ultramart.ge
კატეგორიები
More Categories Less Categories

უსაფრთხოების პოლიტიკა

მადლობას გიხდით, რომ არჩევანი ჩვენს ინტერნეტ მაღაზიაზე შეაჩერეთ. შესაძლო გაუგებრობების თავიდან აცილების მიზნით, გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ საგარანტიო პირობებს.

ჩვენს ინტერნეტ მაღაზიაში განთავსებულ პროდუქციაზე ვრცელდება მომწოდებლის ოფიციალური გარანტია, რომელიც მოქმედებს 1 – თვიდან 4 – წლამდე ვადით.

საგარანტიო პირობები:

· საგარანტიო მომსახურება გულისხმობს ნივთის შეკეთებას მასზე მოქმედი გარანტიის პერიოდში.
· საგარანტიო პერიოდი იანგარიშება ნივთის საგარანტიო ფურცელზე მითითებული თარიღიდან.
· საგარანტიო მომსახურეობა ხორციელდება ავტორიზებულ სერვის ცენტრებში. საგარანტიო ცენტრის მისამართის და საკონტაქტო ინფორმაციის დასადგენად დაუკავშირდით ჩვენს ოპერატორს.
· გარანტია ვრცელდება ტექნიკის იმ დაზიანებაზე,რომელიც განპირობებულია ტექნიკური წუნით.
· საგარანტიო სერვისის მისაღებად სერვის ცენტრში გთხოვთ წარადგინოთ საგარანტიო ტალონი, თანხის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტთან და მწარმოებლის საგარანტიო ტალონთან ერთად (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
· საგარანტიო მოწყობილობა მომხმარებელმა უნდა წარმოადგინოს სრული შეფუთვით, კომპლექტაციით და მექანიკური დაზიანების გარეშე.
· საგარანტიო ტალონი უნდა მოიცავდეს: ნივთის დასახელებას, სერიულ ან იმეი კოდს, (ასეთის საჭიროების შემთხვევაში). მყიდველის ვინაობას, შეძენის თარიღს, პასუხისმგებელი თანამშრომლის სახელს და ხელმოწერას. წინააღმდეგ შემთხვევაში საგარანტიო მომსახურეობა არ განხორციელდება.

საგარანტიო მომსახურეობა არ ითვალისწინებს პროდუქტის ახლით შეცვლას!

საგარანტიო მომსახურება არ განხორციელდება, თუ:
· გასულია პროდუქტის საგარანტიო ვადა.
· არ არის წარმოდგენილი საგარანტიო ტალონი ან/და არსებობის შემთხვევაში არ არის წარმოდგენილი მწარმოებლის საგარანტიო ტალონი.
· საგარანტიო ტალონში მონაცემები წაშლილია ან გადაკეთებულია.
· საგარანტიო ტალონში და მოწყობილობის კორპუსზე არ იკითხება ან ამძვრალია სერიული ნომერი, იმეი კოდი ან სარეგსიტრაციო ნომერი.
· შეძენილ პროდუქტს აღენიშნება ვიზუალური ან მექანიკური დაზიანება/დეფექტი, დაზიანებულია ან ამძვრალია პლომბი ან ლუქი.
· მოწყობილობა გამოიყენებოდა მისი დანიშნულების შეუსაბამო მიზნებისთვის.
· დარღვეულია მწარმოებლის მიერ მოწყობილობაზე თანდართული შენახვისა და მოხმარების წესი.
· დაზიანება გამოწვეულია კომპიუტერული ვირუსის ან შეუსაბამო ფაილ(ებ)ის მიერ.
· დაზიანება გამოწვეულია ელ.ქსელის გაუმართაობით (ძაბვის ცვლილება მეტია ან ნაკლებია 220-230 ვოლტზე), მექანიზმის დანესტიანებით, კოროზიით, მაღალი ან დაბალი ტემპერატურის ზემოქმედებით, ექსპლუატაციის და შენახვის წესების /პირობების დარღვევით, არაკომპეტენტური პირის მიერ ჩატარებული არაკვალიფიციური სარემონტო/სამონტაჟო სამუშაოების შედეგად.
· თუ დაზიანება ფიზიკურად არის გამოწვეული, მაგ: გატეხილი, გაბზარული, გაკაწრული, ჩაჭყლეტილი, დამწვარი, დამდნარი ან/და სითხით დაზიანებული.
· იმ შემთვევაში თუ მომხმარებელმა არ დაიცვა პროდუქტის ექსპლუატაციის წესები (ექსპლუატაციის წესები იხილეთ პროდუქციის თანდართულ დოკუმენტაციაში ან მწარმოებლის ვებ.გვერდზე).

საგარანტიო პირობები არ ვრცელდება:

· სმარტფონების და მობილური ტელეფონების ყურსასმენებზე, USB კაბელებზე და მაკომპლექტებელ ნაწილებზე.
· პროგრამული უზრუნველყოფის ან ოპერაციული სისტემის ნებისმიერი სახის დაზიანებაზე.
· კვების ბლოკზე, ნივთის ელემენტზე, მეხსიერების ბარათზე, სადენზე, მოწყობილობის დასამუხტ აქსესუარებზე.
· თუ მოწყობილობას დაზიანებული აქვს ეკრანის ხუთ პიქსლამდე რაოდენობით.
· ტექნიკაზე, რომელზეც სამონტაჟო ან საგარანტიო სამუშაოები არ არის შესრულებული უფლებამოსილი სერვისცენტრის სპეციალისტის მიერ.
· კომპანია არ აგებს პასუხს სმარტფონების დართულ სისტემასა და კომპიუტერის არალიცენზირებული პროგრამების გამოყენებისას, ტექნიკის არასტაბილურ მუშაობაზე.
ნივთის შეცვლა დაშვებულია მხოლოდ შემდეგ შემთხვევებში:
· იმ შემთხვევაში თუ პროდუქცია შეძენილია განვადებით ან სადებეტო/საკრედიტო ბარათით, შეკვეთა არ ექვემდებარება გაუქმებას. შესაძლებელია მხოლოდ ნივთის გადაცვლა საწარმოო წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში.
· ნივთის მიღებისთანავე მომხმარებელმა უნდა გადაამოწმოს მისი ვიზუალური მდგომარეობა.
· თუ შეძენილ ნივთს გაყიდვიდან 3(ხუთი) კალენდარული დღის განმავლობაში აღმოაჩნდება ქარხნული დეფექტი, მყიდველი უნდა დაუკავშირდეს ჩვენს ოპერატორს დამატებითი ინსტრუქციების მისაღებად. ნივთი შეიცვლება მომწოდებელი კომპანიის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.
· ნივთის შეცვლა ხდება იგივე ან მეტი ღირებულების მქონე ნივთით, მომხმარებლის მიერ აღნიშნული სხვაობის საკუთარი სახსრებით დაფარვით.
· ნივთის უკან დაბრუნების დროს მყიდველმა თან უნდა დაურთოს მისი ყველა აქსესუარი და ასევე შეძენის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
· დაზიანებული ტექნიკის სერვის ცენტრამდე ტრანსპორტირებას საკუთარი ძალებით ახორციელებს მყიდველი.
· საგარანტიო პირობების შესაბამისად სერვის ცენტრი ვალდებულია შეაკეთოს დაზიანებული ტექნიკა, მისი მიღების მომენტიდან 45 სამუშაო დღის განმავლობაში.
· მომსახურე სერვის ცენტრი პასუხს არ აგებს მოწყობილობაში არსებულ კლიენტის ინფორმაციის შენახვაზე.

პერსონალური მონაცემები მოიცავს ინფორმაციას, რომელსაც ვებ-გვერდი  მოიპოვებს თქვენთვის მომსახურების გაწევის პერიოდში და რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის.

• მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემები კონფიდენციალურია;
• პერსონალურ მონაცემებს დავამუშავებთ ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად;
• თქვენი ნებართვის გარეშე არ გავუმჟღავნებთ თქვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას მესამე პირებს, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა;
• პერსონალურ მონაცემებს გამოვიყენებთ მხოლოდ მართლზომიერად;
• ვიზრუნებთ თქვენი პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოებასა და დაცვაზე;
• პერსონალური მონაცეები განზოგადებული სახით შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას სტატისტიკის საწარმოებლად.
• თქვენი სურვილის შემთხვევაში მოგაწვდით ინფორმაციას თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით.
• მონაცემთა დამუშავების მიზანია ვებგვერდზე რეგისტრაცია, კომპანიის ვებგვერდის მეშვეობით მასზე განთავსებული/შემოთავაზებული ნებისმიერი სერვისით სარგებლობა, სასურველი პროდუქციის შეძენა, პირდაპირი მარკეტინგი.
• მონაცემთა მიწოდება ნებაყოფლობითია;
• თქვენი უფლებაა კომპანიის მიერ დამუშავებულ თქვენს პერსონალურ მონაცემთა თაობაზე ინფორმაციის მიღება, მათი გასწორება, განახლება, დამატება, დაბლოკვა, წაშლა და განადგურება.
• კონფიდენციალობის პოლიტიკა გამოიყენება ყველა იმ შემთხვევებში, როდესაც, თქვენ, ეწვევით ჩვენი კომპანიის ვებ-გვერდს, შეიძენთ სასურველ პროდუქტს მისი გამოყენებით, ისარგებლებთ კომპანიის ვებ-გვერდის მეშვეობით შემოთავაზებული ნებისმიერი სერვისით.
• წინამდებარე წესების და პირობების გაცნობით თქვენ ეთანხმებით კომპანიის კონფიდენციალობის პოლიტიკას და  ასევე, ადასტურებთ რომ, მოწოდებული ინფორმაცია წარმოადგენს ზუსტ და უტყუარ მონაცემებს, მათი მოწოდება მოხდა თქვენი სურვილით და ამისათვის თქვენ გაგაჩნიათ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა უფლება და ნებართვა.

გაითვალისწინეთ, რომ შეკვეთის გაფორმების მომენტიდან იწყება ადამიანური და ფინანსური რესურსის ხარჯვა. იმ შემთხვევაში, თუ ნივთი რაიმე მიზეზით აღარ მოგინდებათ, დაგიბრუნდებათ ნივთის სრული ღირებულების მხოლოდ 80%, ხოლო 20% ჩამოგეჭრებათ ჯარიმის სახით.